• Prof. Dr. Mutlu ÖZCAN

  Diş ve implant kaynaklı konstrüksiyonların klinik ömürleri, dental biyomateryaller konuda seçkin bilim insanı / Clinical life of dental and implant-borne constructions, a distinguished scientist in dental biomaterials

 • Prof. Dr. Aziz SANCAR

  Circadian clock diye tabir edilen biyolojik saat ve DNA tamirini gerçekleştiren ilk bilim insanı / The first scientist to find the biological clock, called the circadian clock, and perform DNA repair

 • Doç. Dr. Canan DAĞDEVİREN

  Pilsiz çalışan ve giyilebilir bir kalp çipi ve cilt kanserini teşhis eden cihaz geliştiren bilim insanı / Scientist who developed a device that diagnoses skin cancer and a battery-free wearable heart chip device

 • Prof. Dr. Biykem BOZKURT

  Kardiyovasküler hastalıklar, ileri kalp yetmezliği, kardiyak implantasyon üzerine çalışan bilim insanı / Scientist working on cardiovascular diseases, advanced heart failure, cardiac implantation

 • Prof. Dr. Gazi YAŞARGİL

  Intrakranial anevrizma, balon klapeleri, leyla retraktörü ve kayan mikroskobu bulan bilim insanı / Scientist who discovered intracranial aneurysm, balloon flaps, leyla retractor and sliding
  microscope

 • Prof. Dr. Türkan SAYLAN

  Bir tür deri hastalığı olan cüzzama karşı geliştirdiği tedaviyle yüzbinlerce kişiye deva olan bilim insanı / Scientist who cured hundreds of thousands of people with the treatment she developed against leprosy, a type of skin disease

 • Doç. Dr. Gözde DURMUŞ

  Nano teknolojilerin kanser ve antibiyotik direnci gibi problemlerin uzman bilim insanı / Expert scientist of nano technologies on problems such as cancer and antibiotic resistance

 • Prof. Dr. Onur GÜNTÜRKÜN

  Neuroscience biyopsikoloji, cognitive science sinir sistemi üzerine çalışan biyopsikolog bilim insanı / Neuroscience biopsychology, cognitive science, biopsychologist scientist working on the
  nervous system

 • Prof. Dr. Betül KAÇAR

  NASA bünyesinde evrende yaşam arayacak 12 araştırma grubunda oluşan ekibin başkanı / Head of the team consisting of 12 research groups within NASA that will search for life in the
  universe

 • Prof. Dr. Ugur ŞAHİN

  Coronavirüse karşı geliştirdiği mRNA aşı muciti / Inventor of the mRNA vaccine which against coronavirus

 • Dr. Özlem TÜRECİ

  Coronavirüse karşı geliştirdiği mRNA aşı muciti / Inventor of the mRNA vaccine which against coronavirus

 • Prof. Dr. Feryal ÖZEL

  CERN Nötrön yıldızları, kara delikler ve manyetarlar alanındaki katkılarıyla Astrofizikçi bilim insanı / CERN Astrophysicist with contributions in the field of neutron stars, black holes and magnetars

 • Prof. Dr. Selman AKBULUT

  Topolojist gerçek-cebirsel setlerin yeni topolojik değişmezlerini keşfeden bilim insanı / Topologist, scientist who discovered new topological invariants of real-algebraic sets

 • Prof. Dr. Bilge DEMİRKÖZ

  CERN’de evren, karanlık madde, manyetik hızlandırıcı kozmik arka plan ışıması konusunda bilim insanı / Scientist at CERN on the universe, dark matter, magnetic accelerator cosmic background radiation

 • Prof. Dr. Burcu ÖZSOY

  Kutup Kaşifi Antartika iklim değişikliklerinde Jeodezi ve Fotogrametri bilim insanı / Polar Explorer Geodasy and Photogrammetry scientist in Antarctic climate changes

 • Prof. Dr. Mete ATATÜRE

  Kuantum gürültüsü denen ışık sinyalindeki gürültüyü ölçmeyi başaran ilk bilim insanı / First scientist to measure noise in a light signal, called quantum noise

 • Muazzez İlmiye ÇIĞ

  Sümer, Akad dilleri, Mezopotamya Kültürü ile çivi yazılarında arkeolojik çalışmalar yapan Sümerolog bilim insanı / Sumerologist scientist who made archaeological studies in Sumerian, Akkadian languages, Mesopotamian Culture and cuneiform writings

[Sempozyum bİlİmsel programına dahİl edİlen bİldİrİ özetlerİ “uluslararası bİlİmsel toplantı”

doçentlİk krİterİ tanımına uygundur.

Bİldİrİ özetlerİnİn tam metİn hallerİ, İsteğe bağlı olarak,

20 Şubat 2023 tarİhİne kadar

Bİlİmsel Komİte’ye gönderİldİğİ takdİrde, bİldİrİ özetlerİ webde “online abstract kİtapcığı”nda yayınlanacaktır.]

Invitation

Sevgili Meslektaşlarım,

Sizleri, 2-3 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul Kent Üniversitesi Taksim Kampüsü’nde gerçekleştirilecek olan 4. Çürümeden Koru Sempozyumu’na (4 th Prevent from Caries Symposium) davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Ağız-diş sağlığı tüm vücut sağlığının kilit noktasıdır. Bu gerçeği ve bunun önemini son zamanlarda, özellikle fonksiyonel tıpla ilgili çalışmalarda görmekteyiz. Vücut bir bütündür, tıpkı Sümerlerdeki Hayat Ağacı’nın tüm evrendeki iletişimin bütünlüğünü ifade etmesi gibi. Diş sert dokularını veya yumuşak dokuları ilgilendiren bir rahatsızlık vücudun diğer sert dokuları veya yumuşak dokularından, organlardan bağımsız olamaz; bütünlüğün bozulmasını tetikleyen en küçük farklılık tüm evrendeki iletişimin bütünlüğü ve ağı ile bağlantılı olduğu yerlerde yansıma belirtileri verecektir. En güzel anlatımıyla bu konuyu Sayın Nörolog Dr. Emel Gökmen’den açılış konferansında dinleyeceğiz.

Diş sert doku rahatsızlıklarında yapılacak olan araştırma metotlarını detaylı olarak uzmanlarından dinleyeceğimiz konferansın yanı sıra Kariyoloji alanında uzman Prof. Christian Splieth ve Prof. Yıldırım Hakan Bağış bizlere deneyimlerini anlatacaklar. Gurur tablolarımız Sevgili Prof. Füsun Özer ve Prof. Aylin Baysan hocalarımızın değerli katkılarının yanında Prof. Alpdoğan Kantarcı hocamız en son araştırma bilgileriyle koruyucu diş hekimliği alanında bizleri zenginleştirecekler. Sosyokültürel açıdan sağlık ve hastalığa bakış açımızı yoğunlaştıracak olan Prof. Osman Hayran hocamızı da dinleme fırsatı bulacağız. Doç. Bora Korkut ve Dr. Serhat Köken minimal restoratif teknikleri ile ilgili bilgi ve görsel zenginlikte konferanslarını sunacaklar.

Sevgili araştırmacılarımızın sunacağı sözlü sunumlarını da dinlemek bilimsel olarak bizlere büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Bilim Ödülleri, ilk 5 olmak üzere değerli araştırmacılarımızın çalışmalarına heveslerini arttırmak amaçlı verilecektir.

En önemlisi CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNUN 100. YILINA ithaf olacak bu sempozyumda bilimde ne kadar çalışkan ve ilerici olacağımızı hep birlikte göstereceğiz. Baş Komutanımız, Baş Öğretmenimiz, Kurucu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün dediği gibi ‘’Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin.’’

Değerli katılımınızı dört gözle bekliyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla,
Organizasyon Komitesi Adına
Prof. Dr. Funda Yanıkoğlu

Dear Colleague,

We are pleased to invite you to the 4th Prevent from Caries Symposium, which will be held on March 2-3, 2023 at Istanbul Kent University Taksim Campus.

Oral and dental health is the key point of wholebody health. We have seen this fact and its importance in recent studies, especially in Functional Medicine. The body is a whole, just as the Sumerian Tree of Life expresses the integrity and network of communication throughout the universe. A disease involving dental hard tissues or soft tissues cannot be independent of other hard tissues or soft tissues of the body, organs; the smallest difference that triggers the deterioration of integrity will give signs of reflection where it is connected to this holistic network. With his best explanation, we will hear this from Neurologist Dr. Emel Gökmen at the opening conference.

In addition to the conference where we will listen to the research methods to be carried out in dental hard tissue diseases in detail from the experts, Prof. Christian Splieth and Prof. Yıldırım Hakan Bağış will tell us about their experiences. Our proud Dear Prof. Füsun Özer and Prof. Alpdoğan Kantarcı will add to the valuable contributions and then Prof. Aylin Baysan, will enrich us in the field of preventive dentistry with the latest research information. We will also have the opportunity to listen to Prof. Osman Hayran. who will intensify our perspective on health and disease from a sociocultural perspective. Assoc. Prof. Bora Korkut and Dr. Serhat Köken will present his conferences on minimal restorative techniques with information and visual richness.

Listening to the oral presentations of our dear researchers will make a great contribution to us scientifically. In addition, the MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Science Awards will aim to increase the enthusiasm of our valuable researchers, including the first five.

Most importantly, we will show together how hardworking and progressive we will be in science in this symposium, which will be dedicated to the 100TH ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT OF OUR REPUBLIC. As our Commander-in-Chief, Chief Teacher, Founding Leader Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK said, “If one day my words contradict science, choose science.”

We look forward to your valuable participation.

Kind regards and respect,
On behalf of the Organizing Committee
Prof. Funda Yanikoglu


ZAFERİN 100.YILI

Mustafa Kemal Atatürk “Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir” diyerek yeni kurduğu cumhuriyetin akıl ve bilim ekseninde ilerlemesini istedi. Siyasi mirası sorulduğunda “İleride fikirlerim bilimle çakışırsa bilimi seçin. Ben geriye kalıplaşmış bir düşünce sistemi, bir dogma bırakmıyorum” sözleriyle de bu yaklaşımın önemini vurguladı. Hedef olarak muasır medeniyetler seviyesini gösterdi… devamı için tıklayınız

HUNDRED YEARS of VICTORY

Mustafa Kemal Atatürk, who said that “The truest guide in life is science,” wanted the newly founded republic to progress on the axis of reason and science. When asked about his political legacy, he said, “In the future, if my ideas conflict with science, choose the science.” He emphasized the importance of this approach by saying that I do not leave behind a strict thought system or dogma… click for more

COMMITTEES / KOMİTELER

ORGANIZATION COMMITTEE / ORGANİZASYON KOMİTESİ

Prof. Dr. Dilek Tağtekin (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Serhat Köken (Siena University, Italy)
Prof. Dr. Funda Yanıkoğlu (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)


ORGANIZATION SECRETARIAT / ORGANİZASYON SEKRETERYASI

Dr. Öğr. Üyesi Dilan Kopuz (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Merve Kurnaz (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Dt. Büşra Öztürk (Marmara Üniversitesi, Türkiye)


TECHNICAL COMMITTEE / TEKNİK KOMİTE

Dr. Serhat Köken (Siena University, Italy)
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Erden Kayalıdere (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Merve Şahin (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Erçin Sultanzade (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Dilan Kopuz (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)


SOCIAL COMMITTEE / SOSYAL KOMİTE

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Erçin Sultanzade (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Arş. Gör. Uzm. Dt. Simge Meşeli (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Dt. Selin Erginer


FINANCIAL COMMITTEE / MALİ KOMİTE

Dr. Öğr. Üyesi Merve Şahin (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Ceren Çelik (Uludağ Üniversitesi, Türkiye)
Arş. Gör. Uzm. Dt. Elif Alkan (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

SCIENTIFIC COMMITTEE / BİLİMSEL KOMİTE

Prof. Dr. Betül Kargül (Marmara Üniversitesi, Türkiye / Başkan, Chair)
Dr. Öğr. Üyesi Berkant Sezer (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye / Komite Genel Sekreteri, General Secretariat)
Prof. Dr. Elif Sepet (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Nuran Yanıkoğlu (Atatürk Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Esra Yıldız (İstanbul Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Nimet Ünlü (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Arzu Aykor (Türkiye)
Prof. Dr. Şebnem Türkün (Ege Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Tijen Pamir (Ege Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Esra Can (Yeditepe Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Esra Ergin (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Hacer Deniz Arısu (Gazi Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Mine Betül Üçtaşlı (Gazi Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Hülya Erten (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Aylin Baysan (Queen Mary University, United Kingdom)
Prof. Dr. Berna Tarım (Niştantaşı Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Banu Ermiş (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Çağatay Barutçugil (Akdeniz Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Soley Arslan (Erciyes Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Neslihan Tekçe (Kocaeli Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Evrim Dalkılıç (Bezmialem Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Andrea Ferreira Zandona (Tufts University, United States of America)
Prof. Dr. Carlos Gonzalez-Cabezas (University of Michigan, United States of America)
Prof. Dr. Margharita Fontana (University of Michigan, United States of America)
Prof. Dr. Marcio Vivan Cardoso (University of Leuven, Belgium)
Prof. Dr. Monique van der Veen (University of Amsterdam, the Netherlands)
Prof. Dr. Christian Splieth (University of Greifswald, Germany)
Prof. Dr. Funda Öztürk Bozkurt (İstanbul Medipol Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Pınar Yılmaz Atalı (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Bora Korkut (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Bilge Tarçın (Marmara Üniversitesi, Tükiye)
Prof. Dr. Bilal Yaşa (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Zeynep Bilge Kütük
Prof. Dr. Dina Erdilek (İstanbul Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Nihan Gönülol (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Bilgin (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Irina Kuzmina (Moscow State University, Russia)
Prof. Dr. Maxim Lagerweij (Universiteit van Amsterdam, the Netherlands)

SCIENTIFIC PROGRAM / BİLİMSEL PROGRAM

PRECONGRESS COURSE-on March 1, 2023 Wednesday / KONGRE ÖNCESİ KURSU-1 Mart 2023 Çarşamba

09:00 – 17:00
İKDM

PROF. DR. BİLAL YAŞA

LIMITS AND TRICKS OF COMPOSITE LAMINATES /  KOMPOZİT LAMİNALARIN SINIRLARI VE PÜF NOKTALARI

MARCH 2, 2023 / 2 MART, 2023 (FIRST DAY / BİRİNCİ GÜN)

09:00 – 09:30
OPENING SPEECH / AÇILIŞ KONUŞMASI

100TH YEARS OF VICTORY / ZAFERİN 100.YILI

Open link
09:30 – 10:15
INAGURAL CONFERENCE / AÇILIŞ KONFERANSI

EMEL GÖKMEN;

IMPROVEMENT OF DENTAL INTEGRITY NEGATIVE EFFECTS ON THE BODY / DİŞ BÜTÜNLÜĞÜNÜN BOZULMASININ BEDENDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ

MODERATOR / MODERATÖR:

Open link
10:30 – 11:15
2 ND CONFERENCE / 2. KONFERANS

BORA KORKUT

COMPOSITE FINISHING TECHNIQUES / KOMPOZİT BİTİM TEKNİKLERİ

MODERATOR / MODERATÖR:

Open link
11:15 – 11:30
COFFEE BREAK / KAHVE MOLASI
11:30 – 12:15
3 RD CONFERENCE / 3. KONFERANS

SERHAT KÖKEN; 

DEEP MARGIN ELEVATION / DERİN MARJİN ELEVASYONU

MODERATOR / MODERATÖR:

Open link
12:15 – 13:00
LUNCH BREAK / YEMEK MOLASI
13:00 – 13:45
ORAL PRESENTATIONS 1 / SÖZLÜ SUNUMLAR 1

ABSTRACT NUMBERS 1-1

MODERATOR / MODERATÖR:

Open link
14:00 – 14:45
4 TH CONFERENCE / 4. KONFERANS

CHRISTIAN SPLIETH; ONLINE

HOW TO INTERVENE IN THE CARIES PROCESS IN CHILDREN? / ÇOCUKLARDA ÇÜRÜK SÜRECİNE NASIL MÜDAHALE EDİLİR?

MODERATOR / MODERATÖR:

Open link
15:00 – 15:30
COFFEE BREAK / KAHVE MOLASI
15:30 – 16:15
5TH CONFERENCE / 5. KONFERANS

YILDIRIM HAKAN BAĞIŞ; 

WE CLEANED THE CARIES, WHAT WE DO NOW? / ÇÜRÜĞÜ TEMİZLEDİK, ŞİMDİ NE YAPALIM?

MODERATOR / MODERATÖR:

Open link
16:15 – 17:00
ORAL PRESENTATIONS 2/ SÖZLÜ SUNUMLAR 2

ABSTRACT NUMBERS 12-22

MODERATOR / MODERATÖR:

MEMORY of TURAN CENGİZ /ANISINA:

Open link

MARCH 3, 2023 / 3 MART, 2023 (second DAY / İKİNCİ GÜN)

09:00 – 10:00
ORAL PRESENTATIONS 3 / SÖZLÜ SUNUMLAR 3

Abstract numbers 23-33

Open link
10:00 – 10:45
6 TH CONFERENCE / 6. KONFERANS

AYLİN BAYSAN; ONLINE       

WHAT ARE THE BENEFITS OF OZONE FOR ORAL DENTAL HEALTH? / OZONUN AĞIZ DİŞ SAĞLIĞINA FAYDALARI NELERDİR?

ONLINE

Open link
11:00 – 11:45
7 TH CONFERENCE / 7. KONFERANS

OKTAY YAZICIOĞLU; 

Caries Detection Methods/Çürük teşhİs metodları

MODERATOR / MODERATÖR:

Open link
11:45 – 12:00
COFFEE BREAK / KAHVE MOLASI
12:00 – 13:00
8TH CONFERENCE / 8.KONFERANS

OSMAN HAYRAN; 

SOCIO-CULTURAL HEALTH, DISEASE AND ORAL-DENTAL HEALTH / SOSYOKÜLTÜREL AÇIDAN SAĞLIK, HASTALIK VE AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI

MODERATOR / MODERATÖR:  

Open link
13:00 – 13:45
LUNCH BREAK / YEMEK MOLASI
14:00 – 14:45
9TH CONFERENCE / 9. KONFERANS

ALPDOĞAN KANTARCI; ONLINE

periodontal regeneration and stem cells / perİodontal rejenerasyon ve kök hücrelerİ

MODERATOR / MODERATÖR:                               

Open link
15:00 – 15:30
COFFEE BREAK / KAHVE MOLASI
15:30 – 16:15
10TH CONFERENCE / 10. KONFERANS

ANDREA ZANDONA; 

THE RATIONALE FOR PREVENTION AND EARLY INTERVENTION IN THE MANAGEMENT OF DENTAL CARIES / DİŞ ÇÜRÜĞÜ TEDAVİSİNDE ÖNLEME VE ERKEN MÜDAHALENİN GEREKÇESİ

MODERATOR / MODERATÖR:

MEMORY of GEORGE K. STOOKEY /ANISINA:

Open link
16:15 – 17:00
11 TH CONFERENCE / 11. KONFERANS

FÜSUN ÖZER; ONLINE

TOOTH INITIATIVES TO STRENGTHEN THE CONNECTION TO THE TISSUES / DİŞ DOKULARINA BAĞLANTIYI GÜÇLENDİRİCİ GİRİŞİMLER

MODERATOR / MODERATÖR:

Open link

CLOSING CEREMONY / KAPANIŞ SEREMONİSİ

17:00
CUMHURİYETİN 100.YILI

100th YEARS OF THE REPUBLIC MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SCIENCE AWARD / CUMHURİYETİN 100.YILI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BİLİM ÖDÜLÜ-

On PREVENTIVE DENTITION First 5 Researches /  Koruyucu DİŞ HEKİMLİĞİ ÜZERİNE İlk 5 Araştırma

Registration

KAYIT KURALLARI


KONGRE ÖNCESİ KURSU katılım ücreti;
Not: Katılım 18 KİŞİ  ile sınırlıdır

3.000,- Türk Lirası 

Hesap Bilgileri: Gora Medya – Ahmet Hakan Özcan
IBAN TL: TR81 0006 2000 7360 0006 8783 15
Banka Şubesi: GARANTİ Bankası – SAĞMALCILAR


SEMPOZYUM katılım ücreti;

750,- Türk Lirası DİŞ HEKİMİ
600,- Türk Lirası ASİSTAN
400,- Türk Lirası ÖĞRENCİ

Hesap Bilgileri: Gora Medya – Ahmet Hakan Özcan
IBAN TL: TR41 0006 2000 7360 0006 8783 56
Banka Şubesi: GARANTİ Bankası – SAĞMALCILAR


Ödeme dekontunuzu Kongre Kayıt Komitesine e-posta (curumedenkorukayit@gmail.com) ile Merve Şahin dikkatine göndermenizi ve açıklama bölümüne ad/soyad, e-mail, telefon numaralarınızı ve “Çürümeden Koru SEMPOZYUMu 2023” yada “Kongre Öncesi KURS” yazmanızı rica ederiz. Banka dekontunuz bize ulaşmadan veya ödemeniz hesabımıza geçmeden önce kayıt talepleriniz konfirme edilemeyecektir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

REGISTRATION RULES


PRECONGRESS COURSE participation fee is determined;
Note: Participation is limited to 18 PEOPLE

Turkish Lira 3.000,-

Account info: Gora Medya – Ahmet Hakan Özcan
TL IBAN: TR81 0006 2000 7360 0006 8783 15
Bank Branch: GARANTİ Bankası – SAĞMALCILAR


SYMPOSIUM participation fee is determined;

Turkish Lira 750,- DENTIST
Turkish Lira 600,- ASSISTANT
Turkish Lira 400,- STUDENT

Account info: Gora Medya – Ahmet Hakan Özcan
TL IBAN: TR41 0006 2000 7360 0006 8783 56
Bank Branch: GARANTİ Bankası – SAĞMALCILAR


We kindly ask you to send your bank receipt to Registration Committee to the mail address as attention to Merve Şahin (curumedenkorukayit@gmail.com) and we kindly ask you to write your name / surname, e-mail, phone number and “Prevent From Caries SYMPOSIUM 2023” or “Precongress COURSE” to the description part. Your registration will not be completed before we receive your bank receipt and your payments.

We thank you for your understanding.

Abstract Submission

BİLDİRİ ÖZETİ BAŞVURU KURALLARI
– Ekte bulunan İngilizce ve Türkçe Word dosyası formatında kurallara uygun olarak hem İngilizce hem Türkçe olarak iki ayrı Word dosyası şeklinde hazırlanmalı ve gönderilmelidir.
– Bildiri özetleri özgün olmalı, daha önce bilimsel bir dergide yayınlanmamış ve herhangi bir kongrede sunulmamış olmalıdır. Daha önce yayınlandığı veya sunulduğu tespit edilen bildiri özetleri Bilimsel Program’a dahil edilmeyecektir. Sempozyumda yalnızca Sözlü Bildiri kabul edilecektir.
– Sözlü sunumlar yüz yüze olmak zorundadır.
– Sempozyumda sunumlar kişi başı tek bir sunumla sınırlıdır. Ancak yazarlar, farklı bildiri özetlerinde yardımcı yazar olarak yer alabilirler.
– Sunulan tüm bildiri özetleri Bilimsel Komite tarafından biçim ve içerik yönünden değerlendirilecektir.
– Bildiri özetinin kabul edildiğine dair kabul mektubu e-posta ile sorumlu yazara gönderilecektir.
– Sunum dili Türkçe veya İngilizce olabilir.
– Bildiri Özetleri en geç 10 Şubat 2023 tarihine kadar Bilimsel Komite Genel Sekreteri Dr. Berkant Sezer’e dt.berkantsezer@gmail.com e-posta adresinden ‘’IV. Çürümeden Koru Sempozyumu Bildiri Özeti Başvuru’’ başlığı ile gönderilmelidir.
– Sempozyuma kayıt yaptırmayan katılımcıların bildiri özetleri Bilimsel Program’da yer almayacaktır. Bildiri sunucularının kayıt olması ön şarttır.
– Sözlü sunumların süre/içerik ve tarih gibi konuları daha sonra e-posta yoluyla sunucu katılımcıya bildirilecektir.
ABSTRACT SUBMISSION RULES
– Abstracts should be prepared in two separate files (both in English and Turkish) in accordance with the rules in the attached Microsoft Word files.
– Abstracts must be original, not previously published in a journal and not presented in any congress or symposium. Abstracts that are determined to have been published or presented before will not be included in the Scientific Program. Only Oral Presentations will be accepted at the symposium.
– Oral presentations must be face-to-face.
– Presentations at the symposium are limited to one presentation per person. However, authors can take part in different abstracts as co-authors.
– All submitted abstracts will be evaluated by the Scientific Committee in terms of form and content.
– Acceptance letters will be sent to the responsible author by an e-mail.
– Presentation language can be Turkish or English.
– Abstracts should be submitted by the General Secretariat of the Scientific Committee, Dr. Berkant Sezer via the e-mail address dt.berkantsezer@gmail.com with the e-mail title of “IV. Prevent From Caries Symposium Abstract Submission”.
– Abstracts of the participants who do not register for the symposium will not be included in the Scientific Program. It is a prerequisite for the presenter to register for the symposium.
– Subjects such as duration/content and date of oral presentations will be notified to the presenter participant via e-mail later.

Presentation

 • Title
 • Title
 • Title

Contact

Scientific Secretariat

Berkant SEZER
Phone: (553) 010 51 04
E-Mail: dt.berkantsezer@gmail.com

Organization Secretariat

Büşra ÖZTÜRK
Phone: (539) 376 78 42
E-Mail: dtbusraozturk@gmail.com